fbpx

AS Bercman Technologies aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

05.10.2022

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti, edaspidi Bercman või Emitent) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Bercmani poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Bercmani kodulehel https://www.bercman.com/investor-relations/

Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Bercmani juhatuse liikme Mart Suurkase kommentaar:

„Bercmani aktsionärid andsid eile toimunud üldkoosolekul oma kinnituse aktsiate täiendava pakkumise läbiviimiseks ettevõtte kasvu kiirendamiseks. Bercmanil on toimumas põnevaid arenguid nii teatava küpsuse saavutanud Ühendkuningriigi ja Kreeka turul kui ka mitmes uues riigis, kus oleme jõudmas sihtturu sees laienemise etappidesse. Soovime hoogsalt jätkata kasvu eksportturgudel jõudmaks võimalikult kiiresti paljude inimesteni, et süsteemselt liiklust ohutumaks muuta ja liikluskeskkonda tulevasteks muutusteks ette valmistada. Samaaegselt laienemisega on ettevõtte arendustiimil töös meie nutika ohutussüsteemi uuemate funktsionaalsuste jätkuarendused, et kohaneda paremini mikromobiilsuse kiire kasvuga kaasnevate nõudmistega ning vastata senisest enam klientide vajadustele. Uue olulise täiendusena asume ülekäigurajale juurde arendama sõidukivälist eCall-i lahendust, mida kutsume SurviveCall funktsiooniks. Selle puhul tuvastab süsteem ülekäigurajal toimunud kokkupõrke ning saadab automaatse hädaabikutsungi kõnekeskusesse. Mul on hea meel ka teatada, et oleme allkirjastanud märkimisgarantiisid 20% ulatuses kaasatavast summast juhatuse ja nõukogu liikmete ning suuremate aktsionäridega. See kinnitab investorite jätkuvat usku ja toetust meie tegemistesse. Ootame nii olemasolevaid kui uusi investoreid meie plaanide elluviimist toetama ning turvalisema ja targema linnaruumi rajamise arengutest osa saama.“

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 120 000 AS Bercman Technologies lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 210 000 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 360 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 630 000 eurot. Bercman kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike uutele turgudele laienemiseks keskendudes Euroopas oma positsiooni parandamisele juba teatava küpsuse saavutanud Kreeka, Horvaatia ja Ühendkuningriigi ning värskematele Soome, Poola, Belgia, Hispaania, Slovakkia, Sloveenia, Itaalia, Bosnia ja Hertsegoviina, Rootsi ja Tšehhi turgudele, samuti tootearenduse investeeringuteks, mille vallas keskendutakse automaatse hädaabikutsungi lahenduse SurviveCall arendusele ning täiendatakse jätkuvalt Nutika Ülekäiguraja funktsionaalsusi.

Bercman esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 4. oktoobril 2022 kell 10.00 ning lõppeb 14. oktoobril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 3 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,90 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

4. oktoober 2022 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
14. oktoober 2022 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
17. oktoober 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
19. oktoober 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
26. oktoober 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamine äriregistris
28. oktoober 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil uute Aktsiatega

Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Bercmani suuraktsionäri poolt Bercmanile laenatud juba kauplemisel olevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata kohe arvelduse toimumise järel. Ajakavas toodud viide 28. oktoobri 2022 kuupäevale puudutab Bercmani poolt tema suuraktsionärile laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: BERCMAN TECHNOLOGIES LIHTAKTSIA
ISIN-kood: EE3100076407
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 3 eurot ja 00 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS Bercman Technologies
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99103689847
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

 

Jaotusreeglid

Bercman otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 17. oktoobril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kusjuures Emitent jätab endale õiguse eelistada Bercman Grupi juhtorganite liikmeid, töötajaid ja/või olemasolevaid investoreid. Lisaks pakkumisele on Bercmanil õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Enne Bercmani aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Lisainformatsioon:

Mart Suurkask
Juhatuse liige
+372 5340 2902
mart.suurkask@bercman.com

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bercman aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Bercman ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Bercmani aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Bercmani ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.

 

Let us know if we can help you deliver innovative solutions for complex problems Contact Us  Bercman
  Technologies

  Bercman Technologies AS
  Reg. no. 14134425
  VAT EE101977472
  Riia 26, Tartu, 50405, Estonia
  info@bercman.com


  Cookies pop-up window.